top of page

Pirkimo -pardavimo taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS, PIRKĖJO TEISĖS, PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje internetiniu adresu www.21diena.lt (toliau – 21diena.lt) susijusios sąlygos.

1.2. MB „21diena”, juridinio asmens kodas 306623014, registracijos adresas Vilniaus r. sav., Maišiagala, Pievų g. 28 (toliau – Paslaugos teikėjas).

1.3. Pirkti 21diena.lt turi teisę (toliau – Pirkėjas):

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad jis turi teisę pirkti prekes 21diena.lt.

1.5 Sutartis tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas 21diena.lt suformuoja užsakymą ir paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas 21diena.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas, naudodamasis 21diena.lt , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2. Pirkdamas svetainėje www.21diena.lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją, jei yra alergiškas konkretiems produktams.

3.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Paslaugos teikėją per vieną darbo dieną.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS,  ĮSIPAREIGOJIMAI

4. Paslaugos teikėjo teisės

4.1. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.21diena.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

4.2. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje www.21diena.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.21diena.lt veikimo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Paslaugos teikėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.21diena.lt.

4.4. Paslaugos teikėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes.

5. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai

5.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir nurodytą dieną.

5.3. Paslaugos teikėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5.4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti prekių pateikimo būdą.

6.2. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti Pirkėjo krepšelyje. Mygtuko “Užsakyti”; paspaudimas reiškia, kad pirkėjas susipažino su pristatymo sąlygomis bei įkainiais ir su jais sutinka.

6.3. Prekių pristatymas Pirkėjui:

6.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Paslaugos teikėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3.3. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Paslaugos teikėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.3.4. Visais atvejais Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.3.5. Prekes pristato Paslaugos teikėjas arba jo įgaliotas atstovas

6.5. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Paslaugos teikėjas, o Paslaugos teikėjas nėra atsakingas Pirkėjui:

6.5.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;

6.5.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;

6.5.3. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;

6.5.4. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Paslaugos teikėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);

6.5.5. jeigu Pirkėjas nesumoka Paslaugos teikėjas už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą maistą nesant tam objektyvių priežasčių;

6.5.6. dėl interneto svetainės www.21diena.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

6.5.7. dėl elektroninės bankininkystės gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

6.5.8. Paslaugos teikėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 8.5.1-8.5.7 punkte nurodytų sąlygų.

6.6. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Paslaugos teikėjas, užsakymas anuliuojamas. Pirkėjui sumokėti pinigai atgal nėra grąžinami.

PREKĖS KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Paslaugos teikėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

7.2. Paslaugos teikėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo elektroninio prietaiso techninių savybių.

7.3. Užsakytas maistas ir Pirkėjui pristatytas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo el. svetainėje pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad pinigai už įsigytus dovanų kuponus nėra grąžinami.

8.2. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad užsisakant individualų mitybos planą, jo kaina bus skaičiuojama individualiai pridedant papildomą mokestį. Individualaus plano sudarymas ir vykdymas reikalauja papildomų resursų ir darbo, todėl jo kaina yra didesnė nei standartinių planų kainos.

8.3. Pirkėjui pareikalavus grąžinti sumokėtą pinigų sumą, ji yra grąžinama per 5 d.d. nuo pavedimui atlikti reikalingų rekvizitų gavimo. Pinigai už sunaudotas dienas nėra grąžinami. Jei maistas buvo užsakytas su nuolaida, grąžintina suma bus paskaičiuota vadovaujantis standartinėmis 1d.d. kainomis (netaikant nuolaidų).

8.4. 21diena.lt turi teisę savarankiškai koreguoti pristatymo dienas atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes. 

ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Paslaugos teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.21diena.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Paslaugos teikėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Paslaugos teikėjo 21diena.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

NUOLAIDŲ KODŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

10.1. Nuolaidos kodas tai speciali raidžių arba/ir skaičių kombinacija, leidžianti įsigyti elektroninėje parduotuvėje internetiniu adresu www.21diena.lt esančias prekes/paslaugas pigiau.

10.2. Nuolaidos kodas siunčiamas pirkėjo el. pašto adresu, nurodomas www.21diena.lt internetinėje svetainėje arba kitais rinkodaros kanalais 21diena vykdant reklamos kampaniją pagal atitinkamos kampanijos sąlygas.

10.3. 21diena kiekvieną kartą nustato nuolaidos kodo galiojimo laiką. Nuolaidos kodai gali turėti ribotą galiojimo laiką, kuris gali būti nurodomas kartu su siunčiamu/rodomu nuolaidos kodu.

10.4. 21diena pasilieka teisę keisti nuolaidos galiojimo laiką atsižvelgiant į atitinkamos kampanijos rezultatus, trumpinant arba ilginant nuolaidos galiojimo laiką.

10.5. Nuolaidos kodui gali būti taikomas minimalios užsakymo sumos reikalavimas. Tokiu atveju nuolaidos kodas bus taikomas tik nustatytos ar didesnės vertės užsakymams. Kiekvieną kartą ši vertė gali būti skirtinga ir nurodoma nuolaidos kode arba greta jo.

10.6. Kiekvieno nuolaidos kodo vertę nustato 21diena. Nuolaidos kodo vertė yra rodoma atitinkamame Nuolaidos kode arba greta jo.

10.7. Nuolaidos kodas suteikia tam tikro dydžio nuolaidą procentais arba eurais. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti nuolaidos kodu. Nuolaidos kodo naudojimas nėra privalomas.

10.8. Nuolaidos kodą galima pritaikyti daliai elektroninėje parduotuvėje esančių paslaugų/prekių. Nuolaidos kodas negalioja formuojant Individualų užsakymą arba perkant Dovanų kuponą.

10.9. 21diena, pagal atitinkamos kampanijos sąlygas, pasilieka teisę nuolaidos kodą taikyti tik perkant paslaugas/prekes elektroninėje parduotuvėje internetiniu adresu www.21diena.lt. Tokiu atveju, nuolaidos kodas nebus taikomas atliekant/pratęsiant užsakymą el. paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose ar kitomis ryšio priemonėmis.

10.10. Nuolaidos kodai nesumuojami. Vieno pirkimo metu galima panaudoti tik vieną nuolaidos kodą.

10.11. Vieno pirkimo metu galima panaudoti tik nuolaidos kodą ar dovanų kupono kodą.

10.12. Neišnaudojus visos nuolaidos kode/dovanų kupono kode nurodytos sumos, skirtumas negrąžinamas.

10.13. Nuolaidų kodai į pinigus nekeičiami

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Paslaugos teikėjas turi teisę pakeisti ir papildyti šias Taisykles. Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas pradėjo pildyti užsakymo formą, laikoma, kad pirkėjas sutiko su visomis Maisto užsakymo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

11.2 Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.21diena.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.21diena.lt.

11.3. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama 21diena.lt, laikoma slapta ir neviešinama.

2. Pirkėjas gali užsisakyti prekes 21diena.lt svetainėje. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Paslaugos teikėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo 21diena.lt, Paslaugos teikėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Paslaugos teikėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi apie tai informuoti el. paštu 21diena@gmail.com.

6. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugos teikėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

7. Paslaugos teikėjo darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

1. Prekių kainos 21diena.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

2.1. naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma;

2.2. mokėjimo pavedimu;

2.3. apmokant VISA/MASTERCARD kortelėmis 21diena.lt. Mokėjimai apdorojami wix.com platformoje.

3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai –sąskaitos faktūros, jam nebus pateikiamos (išskyrus užsakymą apmokėjus juridiniam asmeniui), o esant poreikiui būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4. Pirkėjas ir Paslaugos teikėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Paslaugos teikėjas jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip informacinių sistemų techninė klaida ir su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios papildomos išlaidos. Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį su pardavėju apie tai informuodamas elektroniniu paštu – 21diena@gmail.com.  Šalys susitaria, kad išlaidos, susijusios su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu pirkėjui neatlyginami.

bottom of page